ප්‍රමුඛ පුවත 1

“අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ට මුදල් අමාත්‍යංශයේ කිසිදු තනතුරක් දී නැහැ”රජය කියයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් තම අමාත්‍යාංශයේ කිසිදු තනතුරක සේවය නොකරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශයඅවධාරණය කරයි.
වේදනයක් නිකුක් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ඒ සම්බන්ධයෙන් පළවන වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි.
Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top