දේශීය

රජය ඊයේ ගත් කැබිනට් තීරණ

ඊයේ පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී රජය විසින් තීරණ කිහිපයක් ගෙන තිබේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top