දේශීය

පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය ඇරඹේ

නියෝජ්‍ය කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ වී තිබේ

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top