දේශීය

පාර්ලිමේන්තු විවාදය ඇරඹේ

කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ වී තිබේ.

 

මේ වනවිට අයවැය කාරක සභා විවාදය ආරම්භ වී ඇත.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top