සේයා පුවත

නිදහස ලැබී වසර 74 යි

(UTV | කොළඹ) – ශ්‍රී ලංකාවේ 74 වන ජාතික නිදහස් දිනය අභිමානවත් අන්දමින් අද සැමරෙනවා.

 

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top