සේයා පුවත

නව පාර්ලිමේන්තු සැසිය ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්..

(UTV | කොළඹ) – නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ තෙවැනි සභාවාරය ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ මහතාගේ ප්රධානත්වයෙන් ආරම්භ කළ අවස්ථාව


 

 

 

 

 

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top