දේශීය

ඔබේ ප්‍රදේශයට විදුලිය කැපෙන වේලාව මෙතනින්

(UTV | කොළඹ) – අද (07) දින පැය 01 ක විදුලිය කප්පාදු කිරීමට අනුමැතිය දුන් බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක පැවසීය.

ඒ අනුව ඒ සිට ඩබ්ලිව් දක්වා කලාප වලට සවස් 5.30ත් 9.00 අතර කාලය තුළ විදුලිය විසන්දි වනු ඇත.

May be an image of text that says 'Approved Power Interruption Schedule අනුමත විදුලි කප්පාදු කාලසටහන அங்கீகரிக்கப்பட்ட மின்தடை அட்டவணை From 05th November 2022 To 08th November 2022 Electricity Supply Disconnection Time Electricity Supply Restoration Time 5th November 6th November 7th November 5:30PM 6:00PM Saturday 6:30PM 7:00PM Sunday 6:30PM 7:00PM Monday E,F,G,H,T,U, 7:30PM- 8:00PM 7:30PM 8:00PM 8:30PM 9:00PM A,B,C,D,W,P,Q Electricity Supply Disconnection Time I,J,K,L,R,S Electricity Supply Restoration Time 3:00PM 3:30PM 8th November Tuesday 4:00PM 4:30PM 4:00PM 4:30PM 5:00PM 5:30PM 5:00PM 5:30PM A,B,C,D,Q,R 6:00PM 6:30PM 6:00PM 6:30PM I,J,K,L,S,T,U 7:00PM 7:30PM 7:00PM- 7:30PM E,F,G,H,V,W,P 8:00PM 8:30PM 8:00PM 8:30PM A,B,C,D,Q,R,S 9:00PM 9:30PM I,J,K,L,T,U,V E,F,G,H,W,P ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව இலங்கை Utilities'

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top