සේයා පුවත

ආරක්ෂක හමුදා ගාලු මුවදොරට..

(UTV | කොළඹ) – ගාලු මුවදොර විරෝධතා භූමියට ඇතුළු වූ ආරක්ෂක අංශ විසින් කූඩාරම් කිහිපයක් ඉවත් කර ඇති අතර පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු රඳවාගෙන සිටි බව වාර්තා වේ. ඒ අවට දැඩි හමුදා රැඳී සිටීම; ගාලු මුවදොර උද්ඝෝෂණ භූමියට පිවිසෙන සියලු මාර්ග අවහිර කරයි..

 

  

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top