දේශීය

අයවැය විවාදය ඇරඹේ

කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top