විදෙස්

අපුරු ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩයක්

(උදයම්,ජර්මනිය ) – ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් අයිස් කුට්ටියක් තුළ මිදුණු නරියෙකුගේ මළ සිරුරක් ජර්මනියේ දඩයම්කරුවෙකු විසින් සිය පවුලේ ව්‍යාපාරික ස්ථානය ඉදිරිපිට ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇති බව වාර්තාවේ.

ඒ අධික ශීතල හේතුවෙන් මිදී පවතින ‘ඩැනියුබ්’ නදියේ ඇති අනතුරුදායක තත්වය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමටයි.

‘ඩැනියුබ්’ නදියට වැටී ඇති නරියා එහි ගිලී ක්ෂණිකව අයිස් අතර මිදී ඇති බව විශ්වාස කරේ.

නදියේ ඇති අනතුරුදායක තත්වය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් නරියාගේ මළ සිරුර සහිත අයිස් කුට්ටිය සිය පවුලේ ව්‍යාපාරික ස්ථානය ඉදිරිපිට ප්‍රදර්ශනයට තැබූ බව ෆ්‍රාන්ස් ස්ටේල් කියා සිටියේය.

මුවෙකු සහ වල් ඌරෙකු ඇතුළු තවත් අයිස් අතර මිදුණු සතුන්ගේ මළසිරුරු තමන් දුටු බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top