දේශීය

අදත් විදුලි කප්පාදුවක්

(UTV | කොළඹ) – ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අද දිවයිනේ සියලුම ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවලට පැයක විදුලි කප්පාදුවක් පනවනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සති අන්තයේ රාත්‍රී කාලයේ පැයක විදුලි කප්පාදුවක් අනුමත කළ බව ඊයේ නිවේදනය කළේය.

ඒ අනුව ABCDEFGHIJKLPQRSTUVW කණ්ඩායම් සඳහා පස්වරු 5:30 සිට රාත්‍රී 8:30 දක්වා පැයක විදුලි කප්පාදුවක් බලාත්මක කෙරෙනු ඇත.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top