සේයා පුවත

‘අපි ණය ගත්තා, උන් සැප ගත්තා’

(UTV | කොළඹ) – ‘අපි ණය ගත්තා, උන් සැප ගත්තා’ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය, ඇතුලු කාන්තා සංවිධාන ලිප්ටන් වටරවුමේදී විරෝධතාවයක..

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top