දේශීය

මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයෙක් ඉල්ලා අස්වෙයි

මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජිකයෙක් වන පී.එම්.එස් චාල්ස් එම කොමිසමේ සාමාජිකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඊට අදාළ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමුකර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top