දේශීය

අද දිනයට නියමිත විදුලි කප්පාදු කාලසටහන නිකුත් කරයි

අද (21) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

​ඒ අනුව සියලු කලාප සඳහා විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත පැය ගණන් මෙසේයි.

 

සවස් කාලයේ පැය 2 යි විනාඩි 20 ක්

එක් එක් කලාපය සඳහා විදුලිය කප්පාදු කරන නිශ්චිත වේලාවන් පහතින්,

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top