දේශීය

අද පැය 3 ක විදුලි කප්පාදුවක්

(UTV | කොළඹ) – අද (19) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

කලාප අනුව විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත පැය ගණන් මෙසේයි.

No description available.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top