දේශීය

අද විදුලි කප්පාදුව වැඩිවෙයි

(UTV | කොළඹ) – අද (15) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

කලාප අනුව විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත පැය ගණන් මෙසේයි.

May be an image of text that says "Approved Power Interruption Schedule අනුමත විදුලි කප්පාදු කාලසටහන அங்கீகரிக்கப்பட்ட மின்தடை அட்டவணை From 15th August 2022 To 16th August 2022 Electricity Supply Disconnection Time Electricity Supply Restoration Time 15th August 5:00PM 5:30PM 16th August Monday 6:20PM 6:50PM 6:20PM 6:50PM Tuesday 7:40PM 8:10PM 7:40PM 8:10PM I,J,K,L,S,T,U 9:00PM 9:30PM E,F,G,H,V,W,P hh 20000 A,B,C,D,Q,R PUCSL ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව இலங்கை பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு Public Utilities Commission of ofS ri Lanka"

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top