දේශීය

අදත් පැය තුනක විදුලි කප්පාදුවක්

(UTV | කොළඹ) – අද (01) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

කලාප අනුව විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත පැය ගණන් මෙසේයි.

b5b60f5bb01249b56e24af6df45fac4d

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top