දේශීය

අද පැය 5ක විදුලි කප්පාදුවක්

(UTV | කොළඹ) – ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) පැය 5ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, P, Q, R, S, T, U, V සහ W යන ප්‍රදේශවල විදුලිය විසන්ධි කරන බව මහජන කොමිසන් සභාව පවසයි. සහ ඩබ්ලිව්. එම ප්‍රදේශවල පෙරවරු 9 සිට පස්වරු 5 දක්වා පැය 03 විනාඩි 20ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි වේ.

මේ අතර පස්වරු 5 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා පැය 1 යි විනාඩි 40 ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවේ.

CC ප්‍රදේශයට පෙරවරු 6 සිට 9 දක්වා පැය 3 ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි වනු ඇති බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top