දේශීය

ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කෙරේ

(UTV | කොළඹ) – දිවයින පුරා බලපැවැත්වෙන පරිදි පනවනු ලැබූ ඇඳිරි නීතිය අනිද්දා (12) උදෑසන 7.00 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top