දේශීය

සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කෙරේ

(UTV | කොළඹ) – සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් පනවා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top