දේශීය

සියළු වාණිජ බැංකු ලබන 11 – 12 විවෘතයි

(UTV | කොළඹ) – සියලුම (රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික) බලපත්‍රලාභී බැංකු අප්‍රේල් 11 සහ 12 යන දිනවල විවෘත තැබේ – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top