දේශීය

ඩොලරය රුපියල් 265ට යයි

(UTV | කොළඹ) – රුපියල පා කරවීමට රජය ගත් තීරණය අනුව අද වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතව වාණිජ බැංකුවක් විසින් ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 265ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබේ.

පසුගිය සතිය අවසානයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුනුම් මිල රුපියල් 260ක සීමාවේ පැවැතුණි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top