සේයා පුවත

නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ 76 වැනි අයවැය

(UTV | කොළඹ) – 2022 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීම සඳහා මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද (12) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top