සේයා පුවත

‘එයිටි ක්ලබ්’ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සුරතින් විවෘත වෙයි

(UTV | කොළඹ) – ප්‍රතිසංස්කරණය කළ කොළඹ 07 නිදහස් මාවතේ පිහිටි “එයිටි ක්ලබ්” (80 Club) අග්‍රොමොත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊකේ(21) රාත්‍රියේ දී විවෘත්‍ විය.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top