සේයා පුවත

මෙරට පළමු සය නිවුන් දරු උපතක්

(UTV | කොළඹ) – මෙරට පළමු සය නිවුන් දරු උපත අද කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකදී අද වාර්තා වුණා.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top