ව්‍යාපාරික

විරැකියාව ඉහළ යයි

(UTV | කොළඹ) – කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් 2009 න් පසුව ප්‍රථම වරට සේවා වියුක්ති අනුපාතිකය 5% ඉක්මවා ගිය බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2020 වාර්ෂික වාර්තාවේ  සඳහන් වේ.   

එසේම පසුගිය වසරේදී ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ද පහත වැටී ඇත.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top