දේශීය

දිලුම් අමුණුගම ප්‍රජා පොලිස් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි

(UTV | කොළඹ) – රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම ප්‍රජා පොලිස් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබීය. 

මෙම අමාත්‍ය ධුරය ඔහු දැනට දරන විෂය පථයට අමතරව පැවරී ඇති තවත් අමාත්‍යධුරයක් වේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top