ක්‍රීඩා

පාකිස්තානයේ සහ චැඩ් රාජ්‍යයේ FIFA සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

(UTV | පාකිස්තානය) – පාකිස්තානයේ සහ චැඩ් රාජ්‍යයේ ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලන සාමාජිකත්වය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.    

එම රටවල පාපන්දු ක්‍රීඩාවට රාජ්‍යය බලපෑම් එල්ලවීම සහ 3 වන පාර්ශවයක බලපෑම් එල්ලවීම සැලකිල්ලට ගෙන සාමාජිකත්වය අත්හිටුවිමට තීරණය කළ බව ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනය නිවේදනය කර ඇත.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top