සේයා පුවත

අලුතෙන් ඉදිවන මුහුදු යට කෞතුකාගාරය..

(UTV | මාතර) – මාතර නිල්වැල්ල මුහුදේ අලුතින් ඉදිකෙරෙන කෞතුකාගාරයේ දසුන්…

May be an image of ocean

May be an image of ocean

Image

May be an image of one or more people, people standing and body of water

May be an image of ocean

May be an image of ocean

May be an image of ocean

May be an image of body of water

May be an image of ocean

May be an image of standing

May be an image of body of water

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top