කලා

2017 විශ්ව රූ රැජින(ඡායාරූප)

(උදයම්,පිලිපීනය) – මෙවර පිලිපීනයේ මැනිලා නුවර පැවැති 2017 විශ්ව රූ රැජින තරගයෙන් ජයගැනීමට 24 හැවිරිදි ප්‍රංශ ජාතික ඊරිෂ් මිටෙනාරි සමත් වුවාය.

දෙවන ස්ථානය දිනා ගත්තේ 25 හැවිරිදි හයිටි ජාතික රැකුවෙල් ප්ලෙසියර්ය .

තුන්වන ස්ථානය සඳහා  23 හැවිරිදි කොලොම්බියානු ජාතික ඇන්ඩ්‍රියා ටෝවර් තේරීපත් විය.

[ot-caption title=”” url=”http://www.utvnews.lk/wp-content/uploads/2017/02/1F8VR5fhS124eb515762464ba769-4170536-Iris_Mittenaere_of_France_blows_kisses_to_the_crowd_after_being_-a-125_1485749946080.jpg”]

[ot-caption title=”” url=”http://www.utvnews.lk/wp-content/uploads/2017/02/1F8VR5fhS124eb515762464bae7f-4170536-Iris_Mittenaere_of_France_reacts_shortly_after_being_proclaimed_-a-128_1485749946913.jpg”]

[ot-caption title=”” url=”http://www.utvnews.lk/wp-content/uploads/2017/02/3C8B9FCA00000578-4170536-image-a-146_1485754689060.jpg”]

[ot-caption title=”” url=”http://www.utvnews.lk/wp-content/uploads/2017/02/3CA7F9C300000578-4170536-image-a-18_1485771062346.jpg”]

[ot-caption title=”” url=”http://www.utvnews.lk/wp-content/uploads/2017/02/278uORfGqw897d0946c1a8eb9584-4170536-Iris_Mittenaere_of_France_waves_to_the_crowd_shortly_after_being-a-126_1485749946082.jpg”]

[ot-caption title=”” url=”http://www.utvnews.lk/wp-content/uploads/2017/02/3CA62DF500000578-4170536-image-a-137_1485751614651.jpg”]

[ot-caption title=”” url=”http://www.utvnews.lk/wp-content/uploads/2017/02/3CA6014500000578-4170536-image-a-135_1485751605247.jpg”]

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top