සේයා පුවත

අසාර්ථක වූ සිංහ දඩයම

(UTV | ඇමරිකාව) – සිංහයෙකු විසින් චීටාගේ පැටවුන් දඩයම් කිරීමට පැමිණි මොහොතක ඊට කෝපාවිශ්ඨ වූ චීටා සිංහයාට පහර දීමට තැත් කරමින් පළවා හැරි අයුරු….

 

May be an image of big cat and nature

May be an image of big cat and nature

May be an image of big cat and nature

May be an image of big cat and nature

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top