සේයා පුවත

ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රිස්මැටික් උණුදිය උල්පත

(UTV | ඇමරිකාව) – යෙලෝස්ටෝන් ජාතික වනෝද්‍යානයේ ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රිස්මැටික් උල්පත යනු එක්සත් ජනපදයේ විශාලතම උණුදිය උල්පත වන අතර නවසීලන්තයේ ෆ්‍රයිං පෑන් විල සහ ඩොමිනිකා හි තාපාංක විලෙන් පසු ලෝකයේ තුන්වන විශාලතම උල්පත වේ. එය පිහිටා ඇත්තේ මිඩ්වේ ගයිසර් ද්‍රෝණියේ ය..

 

ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රිස්මැටික් උණුදිය උල්පත 💧🌈🌈💧 ( Grand Prismatic Hot Spring ) - Your Choice Way

ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රිස්මැටික් උණුදිය උල්පත 💧🌈🌈💧 ( Grand Prismatic Hot Spring ) - Your Choice Way

ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රිස්මැටික් උණුදිය උල්පත 💧🌈🌈💧 ( Grand Prismatic Hot Spring ) - Your Choice Way

ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රිස්මැටික් උණුදිය උල්පත 💧🌈🌈💧 ( Grand Prismatic Hot Spring ) - Your Choice Way

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top