සේයා පුවත

පොලිකැන්ඩි විරෝධතා රැලිය තෙවන දිනයටත් අඛණ්ඩව

(UTV | අම්පාර)විවිධ ඉල්ලීම් අවධාරණය කරමින් පොට්ටුවිල් සිට පොලිකැන්ඩි දක්වා වූ අවිහිංසාවාදී අරගලය අදටත් තුන්වන දිනටත් ක්‍රියාත්මක විය. 

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top