දේශීය

අභියාචන ඉදිරිපත් කළ රැකියා සඳහා තෝරාගත් උපාධිධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

(UTV | කොළඹ) – රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට අදාලව අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ පසු රැකියා සඳහා තෝරාගත් උපාධිධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය නිකුත් වී ඇත.

අදාළ නාම ලේඛනය සඳහා ක්ලික් කරන්න.

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top