දේශීය

ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අභිනව මහානායක ධුරයට අතිපූජ්‍ය මක්කුලාවේ විමල අනු නායක හිමියන් පත් කෙරේ

(UTV |මහනුවර) – අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මක්කුලාවේ විමල අනු නායක හිමියන් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අභිනව මහානායක ධුරය සඳහා පත්කර ඇති බව රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහා ලේඛකාධිකාරී හිමියෝ පවසති.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top