ව්‍යාපාරික

මෙරට මෝටර් රථ කර්මාන්තය දිරිමත් කිරීමට අයවැයෙන් යෝජනා

(UTV |කොළඹ) – මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් දිරිමත් කිරීමට මෙවර අයවැයේදී යෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කෙරුණි.

ඒ අනුව වාහන අමතර කොටස් බදු අඩුකිරීමට 2021 අයවැයේ දී පියවර ගැනුණි.

රට තුළ ඇති අබලන් වී ඇති වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා වැඩි අවදානයක් යොමු කිරීම මෙහි මූලික අරමුණ වේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top