සේයා පුවත

වීදිවල රැකවරණය ලබන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ

(UTV | කොවිඩ් 19)  – ශ්‍රී ලාංකිකයන් 200 කට වැඩි පිරිසක් ඩුබායි හි වීදි වල සහ උද්‍යානවල රැකවරණය ලබමින් සිටින අයුරුයි මේ..

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top