විනෝදාත්මක

සරාගී වූ උමාලි [PHOTOS]

(UTV | කොළඹ) – දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් වන උමාලී තිලකරත්න පෙනී සිටින නවතම ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට එක් කර ඇති අයුරු දක්නට ලැබුණි.

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top