විනෝදාත්මක

UTV, TikTok සමඟ එකතුව අළුත් වැඩක්

(UTV |කොළඹ) – UTV දැන් TikTok සමඟ එකතුව අළුත් වැඩකට මුල පුරමින් සිටි.

ඔබත් Tic Toc  සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් මේ ගැන දැන ගන්න UTV අප සමඟ සිටින්න.

@utvsrilankaUTV now on TikTok♬ original sound – UTV Tamil HD

@utvsrilankaUTV now on TikTok♬ original sound – UTV Tamil HD

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top