දේශීය

මැතිවරණ කොමිසමෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

(UTV | කොළඹ ) – අගෝස්තු 05 වනදා මහ මැතිවරණ ඡන්ද විමසීමේදී ඡන්දය සළකුණු කිරීම සඳහා පෑනක් රැගෙන ඒම සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කර තිබේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top