දේශීය

ආයුධ සමඟ සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට

(UTV | කොළඹ ) – පොලිසිය විසින් කිරුළපන නිවසක් පරීක්ෂා කිරීමේදී තිබී ජීව උණ්ඩ ඇතුළු ආයුධ සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

කිරුළපන කොළඹගේ මාවතේ නිවසක් පරීක්ෂාවේදීයි මෙම ආයුධ සමඟ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

එහිදී කඩු 02, කිනිසි 02 , හා විවිධ වර්ගවල ජීව උන්ඩ 20 ක් හමුව ඇති බව වැඩිදුර තොරතුරු වාර්තා වේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top