විදෙස්

කැලිෆෝනියාවේ ඔරෝවිලේ ජල කඳ ගැලු අයුරු(වීඩියෝ)


පුද්ගලයින් එක් ලක්ෂ අසුදහසකට උන්හිටි තැන් අහිමි කරමින් කැලිෆෝනියාවේ ඔරෝවිලේ ජල කඳ ගැලු අයුරු…[ot-video][/ot-video]

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top